• Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
     • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

     • Informacja o ilości wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w Szkole

      Podstawowej w Klimontowie.

      W dniu 23.02.2021r ilość wolnych miejsc wynosi 22.

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych

      szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina

      Proszowice rozpocznie się w dniu 24 lutego 2021 o godz. 9:00.

      Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony

      https://enabor.proszowice.pl.

      Od 15 marca 2021 udostępniona zostanie również możliwość

      złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

      Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w

      szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice na rok

      szkolny 2021/2022:

      ➡️ Wejdź na stronę https://enabor.proszowice.pl

      ➡️ Zarejestruj się i potwierdź swoje konto za pomocą linku

      aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail

      ➡️ Złóż wniosek do wybranego przedszkola lub oddziału

      przedszkolnego w szkole podstawowej

      ❗ Pamiętaj, że wniosek musi zawierać podpisy obojga rodziców -

      zrobisz to za pomocą profilu zaufanego

      ❗Możesz wskazać alternatywne placówki wg preferencji - ❌ NIE

      składasz odrębnych wniosków do innych placówek

      ❗ Załączniki  dołącz w postaci uzupełnionych plików w formacie

      np. .docx, .odf, .pdf albo jako zdjęcia lub skany podpisanych

      odręcznie dokumentów - o oryginały placówka poprosi na kolejnych

      etapach rekrutacji

      ➡️ Oczekuj na wynik rekrutacji w postaci listy zakwalifikowanych

      dzieci

      ➡️ Potwierdź wolę zapisu do wybranej placówki jednym kliknięciem

      - wystarczy zalogować się danymi wykorzystanymi do złożenia wniosku

      Więcej informacji w sprawie zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli

      i oddziałów przedszkolnych:

      a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz.U. z

      2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.) Rozdział 6 - (LINK -

      https://www.proszowice.pl/asp/pliki/2021/zasady_rekrutacji_2021_-_prawo_oswiatowe.docx)

      b) Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16

      marca 1917 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w

      postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów

      przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez

      Gminę Proszowice - (LINK -

      https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/81683/Uchwa%C5%82a-XXXVI_269_2017)

      c) Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia

      29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego

      oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych,

      oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w

      szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina

      Proszowice na rok szkolny 2021/2022 – załącznik nr 1 - (LINK -

      https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/703773/Zarz%C4%85dzenie-16_2021)

    • Szkoła pamięta
     • Szkoła pamięta

     • WYNIKI KONKURSU „SZKOŁA PAMIĘTA”, który miał na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na historię i tradycję naszej małej ojczyzny oraz pielęgnowanie pamięci o lokalnych bohaterach.

      Prace nagrodzone:  

      KAROLINA GOŁDYN - prezentacja multimedialna „Tadeusz Kościuszko bohater ziemi proszowickiej”.

      MAGDALENA PALIGA - prezentacja multimedialna „Tadeusz Kościuszko bohater ziemi proszowickiej”.

       Prace wyróżnione:

      KAROLINA GOŁDYN – praca plastyczna „Tradycje świąt zadusznych w naszym regionie”. 

      OdpowiedzPrzekaż dalej

    • Biblioteka
     • Biblioteka

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice! Od nadchodzącego tygodnia biblioteka szkolna będzie otwarta w piątki w godzinach 9.30-12.00. Zapraszam już 20 II, a potem w każdy kolejny piątek. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie z klas I-III. Książki mogą także wypożyczać i oddawać starsi uczniowie (np. za pośrednictwem rodziców). W bibliotece obowiązuje pełny reżim sanitarny, konieczność dezynfekcji rąk oraz maseczki.

    • Filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
     • Filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

     • "By powstał dom potrzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozypać"

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach przesyła Wam, Drogie Dzieci, linki do animowanych filmików dedykowanych dzieciom i młodzieży. 

      Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

      W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV - VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

      https://youtu.be/Po67SEE7RUs (film dla klas IV-VIII)

      https://youtu.be/1cNvIauXHVE (film dla klas I-III)

       

       

                                                                                                                                      Pedagog i Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                                      d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                                                                                                    Głąbicka Anna

    • Realizacja międzynarodowego projektu „Our life in our hands!” 2020 – 2022
     • Realizacja międzynarodowego projektu „Our life in our hands!” 2020 – 2022

     •  

      Projekt Erasmus+ „Our life in our hands!” jest realizowany przy ścisłej współpracy
      ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Chorwacji od października 2020r. Nasza
      szkoła pełni funkcję koordynatora głównego. Z powodu pandemii koronowirusa działania
      projektowe odbywają się online. Zaplanowana wizyta nauczycieli w Turcji została odwołana.
      Wszystkie dotychczasowe działania są prowadzone za pośrednictwem platformy eTwinning.
      Grupa projektowa składająca się z uczniów i nauczycieli bardzo aktywnie bierze udział we
      wspólnej realizacji projektu.
      W ciągu ostatnich kilku miesięcy powstały:
       Prezentacje i artykuły promujące realizację projektu w szkole oraz w środowisku
      lokalnym,
       Porównanie programów szkolnych pod względem realizowania aspektów edukacji
      ekologicznej i prozdrowotnej we wszystkich krajach partnerskich oraz analiza
      istniejących problemów związanych z efektywnością realizacji tych programów,
       Padlet - jako miejsce przedstawienia się uczestników projektu z wszystkich szkół
      partnerskich, dzielenia się materiałami oraz nawiązania kontaktów z rówieśnikami z
      innych krajów zaangażowanymi w pracę projektową,
       Plakaty „Save our planet!, które zachęcają do ekologicznego trybu życia w celu
      ratowania naszej planety przed zanieczyszczeniami i degradacją środowiska
      naturalnego,
       Prace artystyczne „Eco-Presents”, „Eco-Creatures” oraz „Christmas Cards”, do
      tworzenia których uczniowie wykorzystali materiały wtórne, dając im drugie życie,
       Gry online i zdjęcia interaktywne, które są wykorzystane przez naszych uczniów oraz
      dzieci z innych krajów w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się TIK oraz
      językiem angielskim do komunikacji,
       Materiały edukacyjne „Fun with food” promujące zdrowy sposób odżywiania się i
      zbalansowaną dietę,
       Materiały edukacyjne „3R Reuse Reduce Recycle”, które zachęcają do
      wykorzystania materiałów wtórnych w kreatywny sposób i tworzenia ciekawych
      dekoracji oraz przedmiotów codziennego użytku,

       Cyfrowa wystawa fotografii „Autumn Snapshots from Poland”, która przedstawia
      zarówno piękno jesiennej przyrody, jak i niebezpieczeństwa płynące z
      zanieczyszczenia środowiska i skutków ocieplania się klimatu na Ziemi.
       Prezentacja „Winter in Poland” przedstawiająca piękno zimowej aury oraz
      niebezpieczeństwa, na przykład zanieczyszczenie powietrza (smog), śliskie drogi,
      wzmożony ruch uliczny, zbyt duże zużycie energii na oświetlenie, ogrzewanie i
      świąteczne iluminacje, problemy zwierząt podczas bardzo niskich temperatur.
      Przy współpracy z nauczycielami nauczania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego,
      plastyki, techniki i matematyki powstały jesienne prace artystyczne, prace techniczne:
      „Śmieszne pojemniki na śmieci”, „Wesołe kanapki”, „Eko-Stworki”, „Piłka Matematyczna”
      wykorzystujące materiały wtórne. Ponadto, zostały zaprojektowane liczne propozycje logo
      projektu. Materiały te są zamieszczone na stronie eTwinning.
      W grudniu 2020 odbyło się spotkanie online wszystkich partnerów projektu. Zostało
      przeprowadzone w pierwszy dzień kalendarzowej zimy na platformie eTwinning w celu
      lepszego poznania się partnerów oraz omówienia aspektów związanych ze zmianami
      klimatycznymi w krajach projektu i na naszej planecie. Aby przeciwdziałać negatywnym
      skutkom zmian klimatycznych, wspólnie podejmujemy liczne działania mające na celu
      ochronę środowiska naturalnego przed degradacją.
      Realizując projekt, uczniowie doskonalą też użycie technologii informacyjno-
      komunikacyjnych, wzbogacają słownictwo w języku angielskim oraz umiejętność
      posługiwania się tym językiem w celu komunikowania się i tworzenia wspólnych materiałów
      projektowych zamieszczanych na platformie eTwinning.

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

    • Realizacja międzynarodowego projektu „ Attractive schools – Happy students – Better life”
     • Realizacja międzynarodowego projektu „ Attractive schools – Happy students – Better life”

     •  

      Projekt ten był realizowany wspólnie z partnerskimi szkołami z Rumunii, Grecji, Włoch
      i Republiki Północnej Macedonii w latach 2018 - 2020. Z powodu pandemii czas jego
      realizacji został jeszcze przedłużony do końca roku szkolnego 2020/21.
      W ostatnim czasie odbyło się spotkanie online za pomocą ZOOM, w którym
      uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół partnerskich, aby podsumować dotychczasową
      działalność, ustalić formy pracy w kolejnych miesiącach oraz sposoby upowszechniania
      rezultatów projektu.
      W wyniku wspólnej pracy grup projektowych powstały prezentacje „Autumn in
      Europe”, które przedstawiają w obszerny sposób święta obchodzone w czasie jesieni,
      tradycje, zwyczaje i przyzwyczajenia mieszkańców Rumunii, Grecji, Włoch, Republiki
      Północnej Macedonii oraz Polski. Wykonane prezentacje zostały wzbogacone typową dla
      danego kraju muzyką oraz zdjęciami przedstawiającymi prace plastyczne i artystyczne dzieci
      ze szkół biorących udział w projekcie.
      Materiały te są umieszczone na stronie internetowej projektu oraz upowszechniane
      w środowisku szkolnym i lokalnym.
      Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów w pracę nad tym projektem, nauka staje się
      bardziej atrakcyjna. Uczestnicy doskonalą umiejętność krytycznego myślenia, wyszukiwania
      potrzebnych informacji z różnych źródeł, selekcjonowania danych, posługiwania się językiem
      angielskim oraz pracy w międzynarodowej grupie za pomocą technologii informacyjno-
      komunikacyjnych.

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

    • Powrót do szkoły klas I-III
     • Powrót do szkoły klas I-III

     • Szanowni Państwo!

      Decyzją Rządu uczniowie klas I-III od 18 I 2021 roku wracają do nauczania stacjonarnego. W szkole będą obowiązywać wytyczne MEiN, MZ, GiS, które mają na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.

      Uczniowie klas IV - VIII kontynuują nauczanie zdalne.

       

    • Nagroda dla Ali Nowak
     • Nagroda dla Ali Nowak

     • W dniu 24XI 2020r. Alicja Nowak, uczennica kl.III otrzymała nagrody za wyróżnienie w XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego ,,Jan Paweł II w oczach dziecka". Serdecznie gratulujemy!

    • Nauka zdalna klasy I-III
     • Nauka zdalna klasy I-III

     •  

      17 grudnia 2020
      RELIGIA kl. I
      Temat: Dzielę się opłatkiem
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.52-53 (temat 25), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs
      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np. Dzisiaj w Betlejem
      https://www.youtube.com/watch?v=uIgyu9fARGo
      Pomódl się o dobre przeżycie świąt.

      RELIGIA kl. II
      Temat: Pan Jezus objawił się wszystkim ludziom.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.44 - 45 (temat 21), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zaśpiewaj: kolędę-,, Mędrcy świata” https://www.youtube.com/watch?v=qSfvXjwYfiE
      RELIGIA kl. III
      Temat: W Kościele Pan Jezus obdarza nas życiem Bożym.
      Przeczytaj z podręcznika temat 24 (str.60-61) i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w
      zeszycie napisz temat oraz Łask uświęcająca to życie Boże w nas. Zapamiętaj pytanie 19
      str.143
      Zaśpiewaj: ,, Jesteś , Panie, winnym krzewem”
      https://www.youtube.com/watch?v=upY_MTsqkWo
      Pomódl się o dobre przygotowanie się do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty
      i pojednania oraz Eucharystii.

       

      16 grudnia

      RELIGIA KL. II

       

      Temat: Przy wigilijnym stole

      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.38 -39 (temat 18). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl

      Zobacz film : https://www.youtube.com/watch?v=NDxbEH8MMFs

      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np.:   https://www.youtube.com/watch?v=G8xHISIYxn0                           

      Pomódl się o dobre przeżycie świąt.

       

       

      15 grudnia 2020

       

      Język angielski

      Kl. I

      1.       Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you? (Jak się masz?)

      What’s your favourite colour? (Jaki jest twój ulubiony kolor?)

      2.       Następnie, bardzo proszę, aby dzieci otworzyły zeszyty ćwiczeń na stronie 30, narysowały po śladzie powiedziały głośno nazwy produktów w kwadratach.

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

       

      Kl. II

       

      Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you?

      What’s your name?

      Następnie, proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 24 i wpisać zdania wyrażające prośby do zad. 14.

      1.       Please, wash your face.

      2.       Please, brush your hair.

      3.       Please, wash your hands.

      4.       Please, brush your teeth.

       

      Bardzo proszę uzupełnić zdania wyrazami podanymi poniżej – zad. 2, str. 26

      1.       Bed, bedroom

      2.       Lamp, bathroom

      3.       Box, bedroom

      4.       Curtain, living room

      5.       Cupboard, kitchen

      6.       Carpet, living room

       

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

       

      Kl. III

       

      1.       Proszę przywitać się i powiedzieć: Hello, Good morning! Oraz odpowiedzieć na pytania:

      How are you?

      How old are you?

      2.       Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 31 przeczytać zdania w zadaniu 10 i dopasować je do obrazków. Zdania i odpowiedzi należy napisać w zeszycie.

      3.       Proszę ułożyć zdania z podanych wyrazów w zad. 12, str. 31 w zeszycie ćwiczeń i sprawdzić odpowiedzi: There is a cinema in a town. Where is the cinema? It’s next to the library.

       

      Proszę posłuchać piosenki świątecznej w języku angielskim i powiedzieć Merry Christmas (Wesołych Świąt!)

      https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE&ab_channel=APPUSERIES

      Następnie, bardzo proszę wykonać kartkę świąteczną z napisem Merry Christmas, zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres email:  u.kowalsk2020@gmail.com

      RELIGIA KL. I
      Temat: Świętujemy narodziny Bożego Syna.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.54-55(temat 26). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz: film o narodzeniu Pana Jezusa https://www.youtube.com/watch?v=Q4xpOWwy8vc
      Zaśpiewaj: ulubioną kolędę, np.: https://www.youtube.com/watch?v=4PBkYm-Mpqk
      RELIGIA KL. III
      Temat: Pan Jezus uczy nas przez swój Kościół – przykazania kościelne.
      Przeczytaj z podręcznika temat 23 (str.58-59).Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
      Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl W zeszycie zapisz temat oraz jedno wybrane przykazanie.
      Naucz się na pamięć V przykazań kościelnych. Zaśpiewaj: .,,Abyśmy byli jedno”
      https://www.youtube.com/watch?v=tsFVt1ebxfY
      Pomódl się o wytrwałość w wypełnianiu przykazań Bożych i kościelnych.

       

       

      10 grudnia 2020


      RELIGIA kl. I
      Temat: Rozmawiam z Bogiem.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.46-47 (temat 22), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl Pamiętaj, że modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.
      Zobacz film : Samuel młody prorok Starego Testamentu
      https://www.youtube.com/watch?v=RuOS2FU5jBQ
      Zaśpiewaj:,, Przepraszam Cię, Boże” https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY oraz
      ,, Jezus jest tu” https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHo
      Pomodlę się własnymi słowami i stojąc przez chwilę w ciszy posłucham głosu Boga w swoim
      sercu.


      RELIGIA kl. II
      Temat: Adwent – przygotowujemy się na spotkanie z Panem Jezusem.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.36 - 37 (temat 17), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zaśpiewaj:,, A ja czekam na Ciebie mój Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=Pg4ZwcOUA4k oraz
      ,, Bliskie jest królestwo Boże” https://www.youtube.com/watch?v=ImmG59f5430
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.


      RELIGIA kl. III
      Temat: Pan Jezus jest z nami w swoim Kościele.
      Przeczytaj z podręcznika temat 22 i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w zeszycie
      napoisz temat oraz- Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Boga i naśladują Jezusa.
      Zaśpiewaj: ,, Jezus jest tu” https://www.youtube.com/watch?v=XQ8g4xbyRHous
      Pomódl się własną modlitwą za Kościół – Rodzinę Bożą.

       

      9 grudnia

      RELIGIA KL. II


      Temat: Bóg wybiera Maryję na Matkę Zbawiciela.


      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.32 -33 (temat 15). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o zwiastowaniu NMP :https://www.youtube.com/watch?v=Wo2H-qq48dQ
      Zaśpiewaj:.,, Tak. Ona powiedziała TAK”
      https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
      Naucz się modlitwy: ,, Zdrowaś Maryjo”. Jak nazywa się świeca, która świeci w kościele w czasie
      rorat? Kogo symbolizuje?
      Modlitwa: ,, Zdrowaś Maryjo”.

       

      8 grudnia


      RELIGIA KL. I
      Temat: Dziękujemy Bogu za Maryję.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.50 - 51(temat 24). Zadania prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o zwiastowaniu NMP :https://www.youtube.com/watch?v=Wo2H-qq48dQ
      Zaśpiewaj:.,, Tak. Ona powiedziała TAK”
      https://www.youtube.com/watch?v=b4kVUQuW_RE
      Naucz się modlitwy: ,, Zdrowaś Maryjo”.
      Modlitwa: poproś Maryję o pomoc (pomyśl, o co chcecie Ją poprosić)- ,, Zdrowaś Maryjo”.

      RELIGIA KL. III
      Temat: Pan Jezus daje nam słowo życia.
      Przeczytaj z podręcznika temat 21.Uzupełnij zeszyty ćwiczeń z tego tematu.
      Prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      W zeszycie zapisz temat oraz Pismo święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament.
      Ewangelia to Dobra Nowina, napisali ją pod natchnieniem Ducha Świętego: św. Mateusz, św.
      Marek, św. Łukasz, św. Jan. Naucz się pytania: co to jest Ewangelia.
      Zaśpiewaj:.,, Wiele jest serc” https://www.youtube.com/watch?v=GQfofcBlSdc
      Modlitwa: czasie modlitwy przeczytaj fragment Ewangelii

       

      Język angielski

      Kl. I

       

      1.       Proszę aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, powtórzyły nazwy zabawek, które znajdują się w zadaniu 14 na stronie 27.

      2.       Następnie, bardzo proszę otworzyć podręczniki na stronie 27, policzyć zabawki i dołączyć obrazki do odpowiednich liczb – zad. 16.

      3.       Dla powtórzenia tematu „Toys – Zabawki”, proszę wykonać zadnie pierwsze i drugie na stronie 75 oraz uzupełnić słowniczek, wklejając naklejki na stronie 114.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. II

       

      Proszę aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, otworzyły podręczniki na stronie 20 i 21, przeczytały jeszcze raz słowa dotyczące opisu ciała i powtórzyły ich znaczenie.

       

      Następnie, bardzo proszę otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 22 i ułożyć zdania z podanych wyrazów – zad. 10:

      1.       He’s got big black ears.

      2.       He’s got big white hands.

      3.       She’s got a small black nose.

      4.       She hasn’t got long strong arms.

       

      Proszę, uzupełnić słowniczek na stronie 105, wpisując znaczenie słów oraz naklejając naklejki w odpowiednim miejscu.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

      Kl. III

       

      1.       Proszę, aby dzieci przywitały się i powiedziały Hello! lub Good morning, otworzyły podręczniki na stronie 32, przeczytały historyjkę i postarały się zrozumieć jej treść.

      2.       Następnie, bardzo proszę  otworzyć zeszyty ćwiczeń na stronie 29, zapoznać się z opisem w zadaniu 7 i wybrać prawidłową odpowiedź  zgodną z rysunkiem.

      3.       Proszę przeczytać opis miasteczka i podpisać miejsca 1 – 6 zgodnie z opisem – zad. 8, str. 29.

       

      Pomoc. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując słowa i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).

      https://www.google.com/search?q=translator+google&oq=translator&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l6.4572j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

       

       

      3 grudnia 2020


      RELIGIA kl. I
      Temat: Pomagam jak święty Mikołaj.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.112-113 (temat 55), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o św. Mikołaju: https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
      Zastanów się, jak możemy na co dzień naśladować św. Mikołaja i czym oprócz prezentów,
      możemy obdarować inne osoby.
      Zaśpiewaj piosenkę Arki Noego ,,Święty Mikołaj”
      https://www.youtube.com/watch?v=a540rmsam0g
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.
      RELIGIA kl. II
      Temat: Każdy może być dobry, tak, jak Święty Mikołaj.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.114 -115 (temat 56), a następnie prześlij na e- mail:
      dominika2000@o2.pl
      Zobacz film o św. Mikołaju: https://www.youtube.com/watch?v=Wlwymk_RGwA
      Zastanów się, jak możemy na co dzień naśladować św. Mikołaja i czym oprócz prezentów,
      możemy obdarować inne osoby.
      Zaśpiewaj piosenkę Arki Noego ,,Święty Mikołaj”
      https://www.youtube.com/watch?v=a540rmsam0g
      Pomodlę się za osoby potrzebujące pomocy.
      RELIGIA kl. III
      Temat: Medalik znakiem miłości do Matki Bożej.
      Przeczytaj z podręcznika temat 48 i uzupełnij zeszyt ćwiczeń z tego tematu, w zeszycie
      narysuj swój medalik, a następnie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl
      Zobacz: film o cudownym medaliku św. Katarzyny https://www.youtube.com/watch?v=x6QsggkeSh0
      Poproś Rodziców o szkaplerz, który będzie poświęcony w Kościele w Klimontowie 6 grudnia 2020r.
      w niedzielę o godz.10.00.
      Modlitwa: z dziecięcą ufnością zwróćmy się do Matki Bożej, aby broniła nas od grzechu i prowadziła
      do świętości - ,, Pod Twoją obronę”.

      2 grudnia

      RELIGIA KL. II


      Temat: Oczekiwanie ludzi na przyjście Pana Jezusa.
      Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str.34 -35 (temat 16).
      Zadanie prześlij na e- mail: dominika2000@o2.pl Pomyśl o swoim postanowieniu adwentowym.
      Zobacz: film o adwencie https://www.youtube.com/watch?v=9-aTL1jvdCI. Zaśpiewaj:. ,,A ja
      czekam na Ciebie mój Jezu” https://www.youtube.com/watch?v=Pg4ZwcOUA4k
      Pomódl się o dobre wykorzystanie adwentu.

       

       

    • Nowy plan lekcji!
     • Nowy plan lekcji!

     • W zakładce "Zdalne nauczanie" (menu po lewej stronie) został zamieszczony plan lekcji on-line dla klas IV- VIII. Plan ten obowiązuje od wtorku 3 listopada 2020 roku. Prosimy uczniów oraz rodziców o zapoznanie się z nim oraz o systematyczne uczestniczenie w lekcjach prowadzonych za pośrednictwem platformy Zoom. Oprócz lekcji prowadzonych w formie zdalnej uczniowie w dalszym ciągu będą otrzymywać zadania na stronie  internetowej szkoły. Linki do zajęć będą przekazywane za pośrednictwem grup klasowych.

    • Szkoła pamięta- KONKURS
     • Szkoła pamięta- KONKURS

     • Drodzy Uczniowie!

      Nasza szkoła bierze udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”, która ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic oraz wydarzeń historycznych, a także zwrócenie uwagi na historię małej ojczyzny i pielęgnowanie pamięci o lokalnych bohaterach.

      We współpracy z Samorządem Uczniowskim ogłaszamy konkurs. Przeznaczony jest on dla uczniów ze wszystkich klas. Pracę w każdej kategorii mogą przesyłać uczniowie naszej szkoły do dnia 15 grudnia 2020r. na podane poniżej adresy mailowe. W temacie wpisujemy „KONKURS”.  

      1.       Przygotuj prezentację multimedialną w dowolnym programie na temat „Tadeusz Kościuszko – bohater ziemi proszowickiej”. Pracę należy przesłać na adres:  u.kowalska2020@gmail.com

       

      2.       Przygotuj pracę plastyczną na temat „Tradycje świąt zadusznych w naszym regionie”. Prace należy przesłać na adres:  jlipowiecka@gmail.com

       

      3.       Przygotuj pracę fotograficzną „Pamiętamy” (zrób ciekawe zdjęcie miejsca pamięci upamiętniającego  wydarzenie historyczne lub postać bohatera narodowego, może to być np. pomnik, kopiec lub mogiła. Do pracy fotograficznej należy dodać opis tego wydarzenia historycznego lub opisać jakie znaczenie w historii lokalnej i naszego kraju odegrała postać przedstawionego na zdjęciu bohatera.  Pracę należy przesłać na adres:   jlipowiecka@gmail.com

      Udział w konkursie jest formą aktywności ucznia, która będzie miała wpływ na ocenę z historii (prezentacja), plastyki (praca plastyczna), zachowania lub historii (praca fotograficzna z odpowiednim opisem).

      Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie szkolnym. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

       

     • Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/21

     •  

      Przewodnicząca – Weronika Wesołek

      Zastępca przewodniczącej – Patrycja Ryńca

      Sekretarz – Natalia Klimek i Mateusz Grzesik

      Skarbnik – Kacper Fryt i Maja Przebieracz

      Zarząd – Julia Kasperczyk, Patryk Sołek, Oliwia Błaut, Krystian Kwiecień, Patryk Rudzki, Bartłomiej Chorązki, Wiktoria Rojewska, Frączek Daria, Małgorzata Korzec

    • Nauka zdalna
     • Nauka zdalna

     • Od 26 października uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Klimontowie zobowiązani są wykonywać zadania z poszczególnych przedmiotów, które zostały dla nich przygotowane przez nauczycieli. Zadania umieszczane będą codziennie  osobno dla każdej klasy  w menu po lewej stronie. Każda klasa posiada odrębną zakładkę,dzięki czemu poszukiwanie informacji będzie łatwiejsze. Bardzo prosimy o sumienne wykonywanie zadań.

    • Komunikat
     • Komunikat

     • Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie
      W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną wprowadzone zostały  nowe procedury i obostrzenia skierowane do uczniów szkół podstawowych. Od 26 października do 8 listopada 2020 uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

      W poniedziałek na stronie internetowej szkoły ukażą się informacje dla uczniów dotyczące zajęć prowadzonych w trybie zdalnym.  Aktualny jest zwykły plan zajęć, który obowiązywał uczniów w czasie nauki stacjonarnej.

      Sytuacja związana ze zmianą funkcjonowania szkoły jest dynamiczna, zatem zwracamy się z prośbą o bieżące śledzenie strony internetowej naszej szkoły. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

    • Covid 19- procedury i ograniczenia
     • Covid 19- procedury i ograniczenia

     • Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą  w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

       

       

    • Nowy projekt Erasmus +
     • Nowy projekt Erasmus +

     • Międzynarodowy projekt

        ”Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!”

      2020 – 2022

       

       

                     Jesteśmy zespołem partnerskich szkól z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Litwy i Polski i rozpoczynamy realizację nowego wspólnego projektu Erasmus + „Our life in our hands! / Nasze życie w naszych rękach!”. Cele projektu są zgodne z potrzebami uczniów i nauczycieli wszystkich szkół partnerskich.

                  Ponadto, założenia projektu są zgodne z celami Strategii Europa 2020 i korespondują z celami eTwinning (rok 2020 jest rokiem Zmian Klimatu i Wyzwań Środowiskowych).

                Realizując działania, zamierzamy podnieść świadomość uczestników projektu w zakresie środowiskowych problemów klimatycznych, budować ich silną świadomość ekologiczną, kształtować proekologiczne nawyki i nastawienie do środowiska naturalnego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Aby osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne, uczniowie wezmą aktywny udział w wielu działaniach i stworzą konkretne produkty. Dzięki temu wzbogacą wiedzę, staną się bardziej świadomi i odpowiedzialni za naszą planetę.

                     Realizując projekt, uczniowie podniosą poziom znajomości języka angielskiego, który będzie głównym narzędziem komunikacji między wszystkimi zagranicznymi partnerami. Będą doskonalić też kompetencje cyfrowe, korzystając z platformy eTwinning i wykorzystując innowacyjne narzędzia TIK. Chcemy wymieniać się dobrymi praktykami ze szkołami partnerskimi, aby mieć lepsze doświadczenia w tym aspekcie. W rezultacie wspólnej pracy, uczniowie rozwiną także kompetencje społeczne poprzez współpracę oraz kompetencje międzykulturowe poprzez pracę w środowisku międzynarodowym.

                     Dzięki wspólnym działaniom powstaną trzy główne produkty pracy projektowej: między przedmiotowy program ekologiczny Our life in our hands! dotyczący wprowadzania aspektów ekologicznych i klimatycznych do szkół oraz e-book (książka elektroniczna) Kids 4Earth Future. Publikacja będzie zawierała propozycje konkretnych działań, które zostaną przeprowadzone z uczniami w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom  zmian klimatycznych na naszej planecie teraz i w przyszłości. Ponadto, uczniowie opracują Eko Kalendarz, który będzie zawierał praktyczne porady związane z kulinariami i pracami domowymi. Może być on stosowany powszechnie i zachęcać do prowadzenia ekologicznego stylu życia.

                Przeprowadzimy szereg działań, np. warsztaty  „3R”, aby nauczyć uczniów praktycznego wykorzystywania odpadów, warsztaty „Zrób mądre  zakupy”, aby zachęcić uczniów do bycia bardziej świadomymi klientami, Eko Grę „Green Island” na wyspie w Chorwacji wolnej od plastiku, odbędziemy też wizytę studyjną na farmie ekologicznej w celu zapoznania uczestników z produkcją zrównoważonej żywności, przeprowadzimy kampanię „Zasadź drzewo”, aby posadzić drzewa tlenowe i oliwkowe w pobliżu szkół partnerskich, namalujemy mural w szkole litewskiej promujący ochronę środowiska. Część działań projektowych będzie realizowana wspólnie podczas spotkań zagranicznych w szkołach partnerskich.

                     Ponadto, utworzymy w szkołach Eko-Kluby, zorganizujemy Eko-Kąciki i przeprowadzimy akcję „Tydzień Oszczędzania Energii” promujący ekologiczny styl życia. Dzięki temu uczestnicy wzbogacą wiedzę i zdobędą wiele praktycznych umiejętności w celu przeciwdziałania degradacji środowiska.

                     Wierzymy, że projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Temat przedsięwzięcia jest ważny i aktualny, ponieważ proces niszczenia środowiska naturalnego postępuje bardzo szybko.

                  Realizując projekt, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności oraz wypracują ekologiczne zachowania, które pozwolą dokonywać świadomych wyborów teraz i w przyszłości, aby efekty były widoczne i dawały perspektywę życia w czystym środowisku naturalnym na naszej planecie. Nasze życie jest w naszych rękach! musimy tylko w to uwierzyć i bardzo się postarać.

                Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole już bardzo aktywnie włączyły się do projektu, rozmawiając o zdrowym odżywianiu, ochronie środowiska oraz tworząc ciekawe ozdoby z wykorzystaniem produktów naturalnych. Uczniowie klas starszych utworzyli grupę projektową, przeprowadzili burzę mózgu na temat zagrożeń dla naszej planety oraz próbowali znaleźć realne rozwiązania, które pozwolą chronić środowisko naturalne i powstrzymać negatywne skutki zmian klimatycznych na Ziemi. Swoje pomysły przedstawili na plakatach. Jesteśmy przekonani, że nasze zaplanowane działania przyniosą pozytywne efekty.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

       

       

       

    • Wyróżnienie dla Ali Nowak
     • Wyróżnienie dla Ali Nowak

     • Mam przyjemność poinformować, że  Alicja Nowak  ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Klimontowie otrzymała wyróżnienie w II kategorii XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka, Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego  Artura Kosickiego, Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  Jarosława Borowskiego.

      Dnia  16 października 2020 r. na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (www.muzeum.bialystok.pl) umieszczona zostanie galeria nagrodzonych prac.

       

    • Lotnisko polowe w Klimontowie
     • Lotnisko polowe w Klimontowie

     • Dnia 09. 10. 2020 r. odbyło  się w naszej szkole spotkanie uczniów z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Klimontowie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom historii lotniska polowego w Klimontowie z czasów II wojny światowej. Panie z KGW podjęły bowiem inicjatywę budowy pomnika upamiętniającego kilkudniowy pobyt 24 Eskadry Pułku Lotniczego w Klimontowie. Uczniowie zobaczyli wystawę związaną z tym lotniskiem, prezentację na ten temat oraz obejrzeli film pt. „Tajemnica Westerplatte”.