• Realizacja projektu Erasmus
     • Realizacja projektu Erasmus

     • Podsumowanie realizacji projektu  Erasmus+

      “ATTRACIVE SCHOOLS – HAPPY STUDENTS – BETTER LIFE”

      w roku szkolnym 2019/2020

       

       

      Pracując razem z partnerskimi szkołami z Rumunii, Włoch, Republiki Północnej Macedonii oraz Grecji, uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły realizowali projekt Erasmus+ „ATTRACIVE SCHOOLS – HAPPY STUDENTS – BETTER LIFE” w roku szkolnym 2019/2020. Wykonali  działania mające na celu doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych oraz kształtowanie postawy otwartości i zrozumienia dla innych tradycji, zwyczajów i sposobów zachowania. Sprzyjało to zdobywaniu przez młodych ludzi wiedzy oraz doskonaleniu umiejętności w atrakcyjny sposób. Uczyło współpracy oraz rozwijało kreatywność uczestników projektu.

      W minionym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele zrealizowali zadania:

      • międzynarodowa wymiana uczniów w Skopje w Republice Północnej Macedonii. Jej głównym celem było poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia - każda grupa z 5 krajów projektu przygotowała prezentacje na temat tradycji świątecznych w swoim kraju oraz typowych dań związanych ze świętami. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych, dowiadując się wielu ciekawostek, tym bardziej, że Rumuni, Macedończycy i Grecy świętują Boże Narodzenie według obrządku prawosławnego. W efekcie wspólnej pracy powstało nagranie, które przedstawia wszystkie grupy podczas śpiewania kolęd w ich narodowych językach. Była to okazja do wspólnego świętowania, poznawania tradycji, wymiany poglądów, uczenia się tolerancji  i budowania dialogu międzykulturowego opartego na zrozumieniu innej kultury, postrzegania podobieństw i różnic, jako elementu wzbogacenia wiedzy i nabycia kompetencji międzykulturowych.
      • upowszechnianie efektów wizyty projektowej w Republice Północnej Macedonii w szkole oraz w środowisku lokalnym. Uczennice kl. VII i VIII, które brały udział w wizycie w Skopje w Macedonii Północnej zaprezentowały  kolędy podczas jasełek oraz w trakcie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowały ozdoby świąteczne użyte do dekoracji oraz jako drobne upominki dla grup projektowych.
      • zajęcia dla młodszych uczniów na temat zwyczajów i tradycji świątecznych w krajach partnerskich. Większość z tradycji i zwyczajów jest opartych na kulturze oraz religii dominującej w danym kraju. Na przykład, tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce i we Włoszech związane są z religią katolicką, natomiast w Rumunii, Grecji i Republice Północnej Macedonii z obrządkiem prawosławnym.
      • warsztaty europejskie. Uczestniczki wymiany uczniów w Republice Północnej Macedonii  przygotowały i przeprowadziły warsztaty europejskie dla młodszych uczniów na temat realizacji projektu Erasmus+ w międzynarodowym partnerstwie. Była to okazja wzbogacenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności pracy indywidualnej i w grupie. Przygotowane zadania w postaci zagadek, krzyżówek, układanek wyrazowych oraz gier edukacyjnych były doskonałą formą edukacyjną dla wszystkich uczniów biorących w nich udział.
      • ekspozycja na korytarzu szklonym na temat wymiany uczniów w Republice Północnej Macedonii, zawierająca zdjęcia oraz relacje uczennic, które uczestniczyły w wizycie.
      • wizyta projektowa we Włoszech, która była zaplanowana w dniach 8-14 marca 2020r. została oficjalnie odwołana ze względu na środki bezpieczeństwa podjęte z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID - 19 we wszystkich krajach europejskich.
      • Zaplanowane działania są przeprowadzane za pomocą Internetu z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczennice kl. VIII i VII przygotowały prezentacje na temat tradycji Świąt Wielkanocnych w naszym kraju oraz na temat typowych dań przygotowywanych w tym czasie. Dzięki temu, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętność współpracy online z partnerami projektu.
      • prezentacje „Save the nature!” były przygotowane i zaprezentowane przez uczennice klasy VIII na temat ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin w Polsce. Ponadto, powstały zadania dla uczniów w postaci krzyżówek, rebusów, zgadywanek w formie „Escape Room”.
      • wizyta projektowa w Rumunii zaplanowana na maj 2020r. – została odwołana z powodu pandemii koronawirusa COVID - 19.

      Pracując w międzynarodowym partnerstwie, uczniowie wykonali produkty pracy projektowej: prezentacje multimedialne, nagrania, filmy, wystawy, ekspozycje, album na temat atrakcji turystycznych w krajach partnerskich projektu. Upowszechnianie efektów wspólnej pracy odbyło się w szkole, w środowisku lokalnym i międzynarodowym.

      Ponadto, uczestnicy projektu Erasmus+ zdobyli wiedzę i rozwinęli kompetencje kluczowe podczas pracy w międzynarodowych zespołach. Wykazali się pomysłowością i kreatywnością, organizując zajęcia dla młodszych uczniów z naszej szkoły, w celu promocji programu Erasmus+ oraz upowszechniania materiałów i produktów utworzonych podczas pracy projektowej w szkole i w czasie międzynarodowych spotkań w szkołach partnerskich. Projekt wywarł bardzo pozytywny wpływ na społeczność uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy aktywnie współpracowali podczas jego realizacji. Poszerzył ofertę edukacyjną szkoły, umożliwiając uczniom działania o zasięgu europejskim.

       

      Koordynator projektu – Urszula Kowalska

       

      Znalezione obrazy dla zapytania logo erasmus plus

    • Zarządzenie Dyrektora Szkoły
     • Zarządzenie Dyrektora Szkoły

     • Zarządzenie Nr 26/2020
      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      Im. Św. Jadwigi Królowej

      z dnia 25.08. 2020 r.
      w sprawie procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

      w Szkole Podstawowej w  Klimontowie

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), wytycznych MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej zarządzam, co następuje:

       

      § 1

      Wprowadzam procedurę funkcjonowania szkoły w czasie pandemii w Szkole Podstawowej w Klimontowie im. Św. Jadwigi Królowej  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

      § 2

      1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.

      2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego zarządzenia  na tablicy informacyjnej.

      3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej szkoły.

      § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 r.

       

      Załącznik Nr 1

      do zarządzenia Nr 26/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klimontowie

      z dnia 25 sierpnia 2020r

       

      PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

      w Szkole Podstawowej w Klimontowie

       

       

      I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Klimontowie zwanym dalej „szkołą”.
      2. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu zminimalizowania możliwość zakażenia COVID-19.

      II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

      1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Dzieci (uczniowie) mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów (zgodnie z procedura obowiązującą w szkole) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mogący samodzielnie korzystać z drogi publicznej przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      4. Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. W tej strefie znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
      7. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się w formie e-mail, telefonicznej, dziennik elektroniczny lub inny z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.
      9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
      10. Organizację pracy powinna umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
      11. Zgodnie z zasadami higieny należy często myć ręce (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      13. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      14. Osoba prowadząca dane zajęcia wietrzy salę raz na godzinę,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.
      15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach przez osobę odpowiedzialną za ten rejon sprzątania. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      17. Uczniowie nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, chyba, że są to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takim przypadku opiekun w szkole powinien zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy.
      18. Z szatni korzysta się w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczniom poprzez udostępnienie uczniom co drugi boks lub wprowadzając różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły (decyzje podejmuje dyrektor szkoły), umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
      19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      20. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
      21. Rekomenduje się dla wszystkich osób przebywających w szkole tj. dla uczniów, nauczyciel, pracowników administracji i obsługi, zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w częściach wspólnych szkoły(szatnie, korytarze) .
      22. Szkoła prowadzi nauczanie bez używania dzwonków; przerwy organizuje dla danej klasy nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Zaleca się w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych korzystanie z terenów rekreacyjnych szkoły.

       

      III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

      1. Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      2. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek - zestaw załączników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
      3. Wyznaczony pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora wyznacza strefy przebywania.
      4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      5. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  
      6. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.
      7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcje toalet.
      8. Uczniowie i pracownicy używający masek i rękawic jednorazowych, mają zapewnione pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

       

      IV. GASTRONOMIA

      1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
      2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję o zmianowym wydawaniu posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może podjąć decyzję, iż w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
      3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
      4. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
      5. Usuwa się dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

       

      V. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

      1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w  pomieszczeniu tzw. izolatorium na parterze, lub wydzielonym obszarze wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
      4. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      5. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadzona dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury.
      6. Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
      7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).
      8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyska poradę.
      9. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

       

      VI. ZALECENIA W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ

      1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej/żółtej organizacja pracy szkoły uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

      1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

      2) gastronomii,

      3) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

      1. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

      1) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

      2) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

      3) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,

      4) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

      5) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),

      6) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali),

      7) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej),

      8) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),

      9) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

      10) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

      11) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

       

      VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.
      2. Procedura obowiązuje do odwołania.

      Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Kocierz