• Zapytanie ofertowe 2020 na prowadzenie zajęć

    • Beneficjent - GMINA PROSZOWICE

     Realizator -  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH

     ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

     telefon: (0-12) 386-22-02

     telefaks: (0-12) 386-22-02

     e-mail: aktywnaswietlica@gmail.com

     www.MGOPS.proszowice.pl

     zaprasza do złożenia oferty

     postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

     pn.: na wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

     w ramach realizacji projektu

     finansowanego z realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: Nr RPMP.09.02.01-12-0370/17.

      

     Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowców/trenerów do przygotowania i przeprowadzenia zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w: Proszowicach, Klimontowie i w Kościelcu w ramach Projektu "Aktywna świetlica - Proszowice" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: Nr RPMP.09.02.01-12-0370/17. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie zajęć w okresie od 20 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w realizacji specjalistycznych usług edukacyjnych zgodnie z obowiązującym taryfikatorem stawek za przepracowaną godzinę specjalisty. Szczegółowy przebieg oraz treści, zakres czasowy i ilość prowadzonych zajęć  w tygodniu pracy wykonawca uzgodni z koordynatorem projektu „Aktywna świetlica - Proszowice".

      

     Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części:

      

     Część 1 – oferta dotycząca opieki świetlicowej. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się). Zatrudnione zostaną osoby  o kwalifikacjach właściwych do prowadzenia zajęć w PWD: 1 wychowawca na grupę  w wymiarze do 4 godzin dziennie w każdym z oddziałów  (będzie on dodatkowo spełniał funkcję pomocnika kierownika PWD w danym oddziale) Łącznie  1795 godzin opieki w 3 oddziałach PWD.

      

     Część 2 – oferta dotycząca zajęć rozwijających-język angielski
     Do zadań prowadzącego zajęcia z języka angielskiego należy rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j.ang, oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

     PWD-P  3gr. X 6os. x1godz/tydz.,PWD-KL 2gr.x 6os .x1godz/tydz.,PWD-KO, 2 gr.x 6os.x1godz/tydz.–razem 7grup x 6os . Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang. oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną. Łącznie umowa zlecenie 150 godzin 3 oddziałach PWD.

      

     Część 3 – oferta dotycząca rozwijanie zajęć muzycznych(świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy :

     PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.Łącznie umowa zlecenie 100 godzin 3 oddziałach PWD.

      

      

      Część 4 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć ekspresji twórczej mają na celu rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie):

     PWD-P 2 gr.x 6os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 2 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KL, ,1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) PWD-KO 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze)  1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) – razem 8 gr.x6os  Łącznie umowa zlecenie 220 godzin w 3 oddziałach PWD.

      

     Część 5 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć matematycznych. Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania: matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu.

     PWDPpo2gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 2gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze), PWD-KL, 1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KO,po1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)–razem8gr.x6os.Łącznie umowa zlecenie  100 godzin w 3 oddziałach PWD

     Część 6 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć dotyczących samorządności . Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

     :PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.

     Łącznie umowa zlecenie 100 godzin w 3 oddziałach PWD

     Część 7 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć komputerowych . Prowadzący Zajęcia komputerowe ma za zadanie rozwijanie informatycznych. .Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i przygotowywać się do wykorzystania tych umiejętności w społeczeństwie, w przekazywaniu  informacji, w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.

      PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os. Łącznie umowa zlecenie  120 godzin w 3 oddziałach PWD.

     Część 8 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć sportowych. Prowadzący zajęcia poprzez organizowanie  zajęć sportowych ma za zadanie integrować i aktywizować uczestników . Dzieci będą aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycje fizyczną. PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os Łącznie umowa zlecenie 220 godzin w 3 oddziałach PWD

     Zajęcia  w ramach pomocy specjalistyczno-profilaktycznej

     Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

     Część 9 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej. Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości

     W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO,) 2 grupy x 3 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie 258 godzin w 3 oddziałach PWD

     Część 10 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć logopedii. Prowadzący zajęcia  będzie prowadził  profilaktyczne ćwiczenia ,diagnozę oraz terapię wad i zaburzeń mowy. Zadaniem prowadzącego będzie stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej.

      W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie  282 godzin w 3 oddziałach PWD.

      

     Część 11 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez pedagoga. . Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami.

     W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 6 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną. Łącznie umowa zlecenie 225 godzin w 3 oddziałach PWD.

     Część 12 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez dietetyka. Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

      W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

     Dodatkowo w każdym z 4 oddziałów PWD raz w miesiącu odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji: Łącznie umowa zlecenie 55 godzin w 3 oddziałach PWD.

     Część 13 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez profilaktyka uzależnień, Cel: ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania 2 godz, x 5 miesięcy x3 PWD. tych substancji. Łącznie umowa zlecenie 100 godzin w 3 oddziałach PWD.

      

     Efekt: korekta deficytów rozwojowych, wyrównanie braków i wyeliminowanie niepowodzeń zdiagnozowanych u 105 podopiecznych a także wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i poprawa świadomości prozdrowotnej.

      

     1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przygotować szczegółowy program zajęć uwzględniający:

     realizację poszczególnych zajęć: metody identyfikacji swoich predyspozycji, analizę pomysłów pod kątem wymagań, ewaluacja indywidualnych planów wsparcia.

     1. Wybrany/i Wykonawca/cy wymagania:
     • wykształcenie wyższe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego tematu;
     • doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego tematu, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata.

        Wybrany/i Wykonawca/cy będzie/dą zobowiązany/i:

     • przygotować dla każdego z uczestników, zgodne z tematyką zajęć,  materiały dydaktyczne w formie skryptów, prezentacji multimedialnych, itp. (oznakowane w sposób zgodny z wytycznymi dotyczącymi projektu współfinansowanego ze środków UE) i przekazać do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umów;
     • przeprowadzić zajęcia w ramach zamówienia w formie warsztatów  zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia;
     • zapewnić wysoki poziom nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie  i przekazanie treści dydaktycznych;
     • realizować szkolenia w miejscu i terminie wskazanymi przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym u Zamawiającego;
     • dopilnować aby uczestnicy szkoleń podpisywali właściwe dokumenty wskazujące na ich obecność w toku zajęć;
     • utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji zajęć;
     • informować Zamawiającego o przebiegu realizacji przedmiotu umowy i ewentualnych nieprawidłowościach związanych z jego realizacją;
     • sprawować nadzór nad przestrzeganiem wytycznych dotyczących promocji projektu w zakresie prowadzonych zajęć (oznakowanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć, prezentacji itp.);
     • sporządzać i prowadzić dokumentację wykonanych usług na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
     • terminowo  realizować powierzone zadania;
     • prowadzić miesięczną ewidencję godzin i zadań  wykonywanych  na  rzecz  projektu  oraz pozostałej aktywności zawodowej;

      

     1. Koszt pracy trenera obejmuje koszty opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia..
     2. Wybrany Wykonawca/Wykonawcy zobowiązują się przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego uprawniające go do korzystania z przygotowanych na potrzeby szkoleń, materiałów dydaktycznych.
     3.  Wszystkie materiały i informacje przekazywane Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych celów, niż służące realizacji niniejszego zamówienia;
     4. Zamawiający zapewnia sale dydaktyczne; 

      

     opz_PWD_Proszowice_.docx

     siwz_mgops.doc

     ok_Zal_aczniki_do_przetargu.docx

     wzor_umowy.docx

     ________________________________________________________________

     Informacja z otwarcia ofert

     otwarcie_mgops_nauczyciele1.pdf