• Regulamin rekrutacji w okresie trwałości

    • REGULAMIN

     uczestnictwa w PWD w okresie trwałości  projektu pn. „Aktywna świetlica - Proszowice”

     realizowanym w ramach w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

      

     § 1

     Postanowienia ogólne

      

     1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w okresie trwałości  projektu Aktywna świetlica - Proszowice”, warunki organizacji zajęć, wyjazdów i imprez oraz prawa i obowiązki uczestników projektu.

      

     2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

      

     3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

     a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Aktywna świetlica - Proszowice”, realizowany przez Gminę i Miasto Proszowice - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

     b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie.

     c) „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia.

     d) skróty zastosowane w regulaminie:

     - PWD-P - Placówka wsparcia dziennego, oddział Proszowice,

     - PWD-KL - Placówka wsparcia dziennego, oddział Klimontów,

     - PWD-KO - Placówka wsparcia dziennego, oddział Kościelec,

     - GP - Gmina Proszowice,

     - MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach,

     - K - dziewczynka/kobieta,

     - M - chłopiec/mężczyzna.

     4. Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, w okresie trwałości projektu w utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2022 r.

     § 2

     Formy wsparcia udzielanego uczestnikom

      

     1. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2022r., które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć:

      

     1) "Opieka świetlicowa"

     Zostanie utworzona Placówka Wsparcia Dziennego  działająca   w strukturach organizacyjnych MGOPS. Z uwagi na potrzebę działalności placówki możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów ustala się 3 miejsca świadczenia usług PWD (oddziały PWD) tj. PWD-P , PWD-KL, PWD-KO. Oddziały zostaną zlokalizowane w pomieszczeniach szkół podstawowych, które spełniają   wymogi określone dla PWD w przepisach przeciwpożarowych i sanitarnych. Oddziały PWD w każdej z tych miejscowości czynne będą w dni robocze, w godzinach od 13:00 do 17:00 w okresie 01.01.2020r do 31.12.2022r.,. (z w ramach zadania dzieci objęte będą opieką świetlicową. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się), otrzymają  zdrowy ciepły posiłek, będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych oraz w zajęciach opisanych w zadaniu 2 . Po skończonych zajęciach dzieci  będą miały zapewniony dowóz do domu. Na zajęciach będą przekazywane dzieciom treści promujące równość szans i płci oraz niedyskryminacji. W grupie znajdą się dziewczynki i chłopcy w tym mogą to być dzieci niepełnosprawne i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywać się będą w 7 grupach, 15-osobowych, w tym w PWD-P - 3 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy.

      

     2) "Zajęcia rozwijające"

     Celem zadania jest rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci. Uczestnik może wziąć udział we wszystkich rodzajach zajęć z tym, że obowiązkowo w co najmniej dwóch. Zaplanowano następujące zajęcia:

     - Język angielski (kompetencje porozumiewania się w j. obcym). Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang., będą rozwijać ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną. Zajęcia odbywać się będą w 7 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 3 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,.

     - Zajęcia muzyczne (świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy z zad.4. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Zajęcia ekspresji twórczej (świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie). Zajęcia odbywać się będą w 8 grupach, 6 osobowych, w wymiarze 1godz./tydzień, w tym PWD-P - 4 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Zajęcia matematyczne  (kompetencje matemat. i naukowo techniczne). Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania matemat. sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu. Zajęcia odbywać się będą w 8 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 4 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Samorządność ( kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Zajęcia komputerowe (kompetencje informatycznych). Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania techn. społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych,w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - W celu skuteczniejszego integrowania się i aktywizowania uczestników zorganizowane będą zajęcia sportowo ruchowe dla wszystkich dzieci. Będą one aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycję fizyczną. W ramach tych zajęć zorganizowane zostaną przejazdy rowerowe po okolicy. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     3) " Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna"

     Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

     - Terapia pedagogiczna - Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 3-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Logopedia - Będzie to profilaktyka i diagnozowanie oraz terapia wad i zaburzeń mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 4-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Pedagog - Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 6-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P - 2 grupy, PWD-KL - 2 grupy, PWD-KO - 2 grupy,

     - Dietetyk - Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób. Zajęcia odbywać się będą w 6 grupach, 4-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień, + 1 godz. na konsultacje z rodziną, w tym PWD-P –

     Dodatkowo w każdym z 3 oddziałów PWD raz w miesiącu mogą  odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji:

     - Profilaktyka uzależnień - celem jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania tych substancji. 2 godz., x 20 miesięcy w PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

      

     2. Udział w zajęciach wymienionych w § 2 jest bezpłatny.

      

     3. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w zajęciach oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

      

     4. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

      

     § 3

     Uczestnicy projektu

     Projekt skierowany jest do 105 uczniów, dziewcząt i chłopców w wieku 6-18 lat 3 szkół podstawowych - PWD-P, PWD-KL, PWD-KO prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.

     § 4

     Zasady uczestnictwa

      

     1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami i złożenie go w sekretariacie szkoły lub MGOPS Proszowice w dniach 2-15 stycznia 2020r.

     2. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających w przypadku wystąpienia wolnych miejsc.

     3. Złożone deklaracje są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez specjalistę ds. beneficjentów projektu w MGOPS w Proszowicach wg daty wpływu.

     4. Wzór formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami stanowi zał. nr 1 do regulaminu.

     5. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej placówki.

     6. Odrzucane będą osoby, które:

     a) złożą formularz na innym niż określony w zał. 1 wzorze,

     b) złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki do formularza zgłoszeniowego,

     c) nieczytelnie wypełnią formularz zgłoszeniowy.

     7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna w składzie: specjalista ds. beneficjentów oraz dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole
     w oparciu o kryteria rekrutacji, o których mowa w § 5

     8. Lista osób biorących udział w poszczególnych zajęciach zostanie ogłoszona do dnia 15,01,2020
      

     § 5

     Kryteria rekrutacji

      

     KRYTERIA DOSTĘPU:

     a)uczeń/uczennica jednej ze szkół: PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

     b) nauczyciel/nauczycielka jednej ze szkół: PWD-P, PWD-KL, PWD-KO.

      

     KRYTERIA SELEKCJI:

     Uczestnik rekrutowany jest do udziału w jednym z 3 oddziałów Placówki Wsparcia Dziennego. Oznacza to że uczestnik może wziąć udział w dowolnych zajęciach w ramach każdego z zadań jednak pod warunkiem zadeklarowania udziału w co najmniej dwóch rodzajów zajęć z zadania 2.

     a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek określonych w Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa – 15 pkt

     b) osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 12 pkt

     c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi – 11 pkt

     d) osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 pkt

     e) osoba korzystająca z programu dożywiania – 8 pkt

     f) osoba przebywająca w rodzinie, w której co najmniej jeden z członków ma założoną niebieską kartę – 7 pkt

     g) osoba zdiagnozowana przez pedagoga szkolnego jako osoba o zachowaniach patologicznych lub zagrożona patologią – 6 pkt

     h) płeć K – 5 pkt

     i) osoba, której oboje rodziców lub opiekunów pracują zawodowo – 4pkt

     j) osoba, której jedno z rodziców lub opiekunów pracuje zawodowo – 3pkt

     k) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen powyżej 4,5 – 2pkt

     l) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen poniżej 3 – 2pkt

     m) osoba która osiągnęła na świadectwie szkolnym  w roku 2017 średnia ocen między 3 a 4,49 – 1pkt.

              W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności na liście zakwalifikowanych do danego zadania decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rekrutacji będą podlegać chętni według kolejności na liście rezerwowej. Działania podjęte w przypadku braku wystarczającego zainteresowania projektem:

     -zrekrutujemy osoby z innych szkół.

     -ponowimy rekrutację organizując dodatkowe spotkania z rodzicami i nauczycielami.

              Okres udziału dziecka w projekcie może zawierać się w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2022r

      KRYTERIUM PREMIUJĄCE DLA PROJEKTU

     1. Projekt zakłada wsparcie placówki prowadzonej w 2 połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej.

      

      

              Wnioskodawca oświadcza, że wsparcie dla rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      

     § 6

     Inne obowiązki uczestników projektu

     1. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu i ewaluacji.

     2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

     § 7

     Postanowienia końcowe

     1. Osoba nowa przystępująca do projektu wypełnia deklarację udziału wraz z oświadczeniem stanowiącymi załącznik nr 2 do regulaminu

     2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – Urząd Gminy i Miasta Proszowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Działania 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, działanie Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

     3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

     4. Regulamin obowiązuje w całym okresie trwałości projektu od 01.01.2020r do 31.12.2022r.