• Zapytania ofetowe

    •  

     ZAPYTANIE OFERTOWE

     Proszowice 15-12-2017r

      (pieczątka zamawiającego)

      

      

                 W związku z realizacją projektu "Aktywna świetlica - Proszowice" w Placówce Wsparcia Dziennego w Proszowicach zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone warunki do składania ofert na prowadzenie zajęć

     1. zajęcia ekspresji twórczej
     2. samorządność
     3. zajęcia komputerowe
     4. terapia pedagogiczna
     5. profilaktyka uzależnień
     6. pedagog
     7. logopedia
     8. zajęcia sportowe
     9. język angielski
     10. zajęcia muzyczne
     11. zajęcia matematyczne
     12. opieka świetlicowa
     13. dietetyk
     14. sprzątanie

     Informacje o ogłoszeniu:

     a) termin składania ofert - do dnia 04-01-2018

     d) miejsce i sposób składania ofert:

     - osobiście pod adresem: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
     ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

     - za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

     - za pośrednictwem poczty elektronicznej założonej w celu realizacji projektu aktywnaswietlica@gmail.com

     -oraz pocztę tradycyjną  listownie uwzględniając zachowanie terminu zgłoszeń jeśliby zgłosił się taki uczestnik do rekrutacji.

     Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

      

     Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia ,wnioski, oferty, informacje przekazuja w formie pisemnej. Do porozumiewania się z wykonawcą uprawniony jest kierownik projektu w godz od pon – piatku w godz 9,00-15,00  Tel 12 386 0520 wew 213. Po wyznaczonym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić ofertę bez rozpatrywania.

     Skrócony opis przedmiotu zamówienia

     Usługi opiekuńczo-wychowawcze dotyczą wyłonienia wykonawców, którzy będą prowadzić zajęcia dla 105 dzieci  uczęszczających do PWD w Proszowicach, PWD w Kościelcu, PWD w Klimontowie w zakresie: Opieka świetlicowa, Zajęcia rozwijające: język angielski, zajęcia muzyczne, zajęcia ekspresji twórczej, zajęcia matematyczne, samorządność, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe. Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna: terapia pedagogiczna, logopedia, pedagog, dietetyk, profilaktyka uzależnień,
     Wszystkie zajęcia muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży.
     Postępowanie dotyczy wyboru kilku wykonawców. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

     Kategoria ogłoszenia

     Usługi

     Podkategoria ogłoszenia

     Usługi inne

     Miejsce realizacji zamówienia

     Województwo: małopolskie Powiat: proszowicki Miejscowość: Proszowice, Kościelec, Klimontów

     Opis przedmiotu zamówienia

     Cel zamówienia

     Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

     Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Proszowicach(PWD-P), Kościelcu(PWD-KO) i Klimontowie(PWD-KL)– Usługa opiekuńczo i specjalistyczno-profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z Proszowic, Kościelca i Klimontowa, w ramach zadania nr D.1.4 opisanego we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z umową o dofinansowanie .

     Przedmiot zamówienia

     Postępowanie dotyczy wyboru kilku wykonawców. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Poniżej zostały poszczególne części zamówienia.
     Część 1 – oferta dotycząca opieki świetlicowej. Celem zadania jest zorganizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach w sposób zapewniający możliwość nauki, zabawy i wypoczynku. W ramach opieki świetlicowej dzieci będą odrabiać lekcje z pomocą wychowawcy świetlicy (rozwijanie kompetencji  kluczowej: umiejętność uczenia się). Zatrudnione zostaną osoby  o kwalifikacjach właściwych do prowadzenia zajęć w PWD: 1 wychowawca na grupę  w wymiarze 4 godzin dziennie (będzie on dodatkowo spełniał funkcję pomocnika kierownika PWD w danym oddziale)

     Część 2 – oferta dotycząca zajęć rozwijających-język angielski
     Do zadań prowadzącego zajęcia z języka angielskiego należy rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j.ang, oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

     PWD-P  3gr. X 6os. x1godz/tydz.,PWD-KL 2gr.x 6os .x1godz/tydz.,PWD-KO, 2 gr.x 6os.x1godz/tydz.–razem 7gr.x 6os. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność praktycznego komunikowania się w j. ang. oraz ciekawość poznawczą i aktywność intelektualną.

     Część 3 – oferta dotycząca rozwijanie zajęć muzycznych(świadomość i ekspresja kulturalna). Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy :

     PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os.Dzieci na zajęciach będą wyrażać ideę doświadczeń, uczuć i aktywną twórczość za pośrednictwem muzyki i śpiewu. Będą uczyć się pracować w zespole. Przygotują występ na imprezy

     Część 4 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć ekspresji twórczej mają na celu rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dzieci na zajęciach będą rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć poprzez różne sposoby oraz stopniowe rozwijanie i kształcenie tych umiejętności. Zajęcia mają wyzwalać pozytywne emocje. Zajęcia działają uspokajająco i pobudzają do działania(zajęcia plastyczne, techniczne i teatralno-aktorskie):

     PWD-P 2 gr.x 6os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 2 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KL, ,1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) PWD-KO 1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci młodsze)  1 gr.x6 os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze) – razem 8 gr.x6os

     Część 5 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć matematycznych. Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. Dzieci na zajęciach będą rozwijać zdolność wykorzystywania: matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji, istniejącego zasobu wiedzy do wyjaśniania świata przyrody i stosowania tej wiedzy, rozumienia zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu.

     PWDPpo2gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 2gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze), PWD-KL, 1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze, PWD-KO,po1gr.x6os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i 1gr.x 6os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)–razem8gr.x6os.

     Część 6 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć dotyczących samorządności . Prowadzący zajęcia ma za zadanie rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie). Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

     :PWD-P,PWD-KL,PWD-KO po 1 gr.x10os. x1godz/tydz.(dzieci młodsze) i po 1gr.x10os.x 1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6 gr.x10os. Pracując w grupie młodzież uczyłaby się samorządności, dawałaby możliwość współdecydowania o sprawach ich dotyczących i brania odpowiedzialności za własne decyzje

     Część 7 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć komputerowych . Prowadzący Zajęcia komputerowe ma za zadanie rozwijanie informatycznych. .Dzieci będą rozwijać umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i przygotowywać się do wykorzystania tych umiejętności w społeczeństwie, w przekazywaniu  informacji, w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się z uwzględnieniem rozumienia zagrożeń  wynikających ze stosowania TIK. Nauczą się stosować komputer jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.

      PWD-P,PWD-KL,PWD-KO, po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci młodsze)i po1gr.x10os.x1godz/tydz.(dzieci starsze)– razem 6gr.x10os.

     Część 8 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć sportowych. Prowadzący zajęcia poprzez organizowanie  zajęć sportowych ma za zadanie integrować i aktywizować uczestników . Dzieci będą aktywnie spędzać czas jednocześnie poprawiając swoje zdrowie i kondycje fizyczną.

     Zajęcia  w ramach pomocy specjalistyczno-profilaktyczna

     Celem zadania jest zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom poprzez organizację zajęć terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnej. Zajęcia będą miały charakter grupowy i indywidualny i prowadzone będą w oparciu o indywidualny plan wsparcia dziecka i jego rodziny według diagnozy sporządzanej na bieżąco przez zespół w składzie wychowawca świetlicy, terapeuta, logopeda, pedagog przy stałej współpracy ze szkołą oraz w stałym kontakcie z rodziną dziecka. Specjaliści będą mieli obowiązek informować rodziców/opiekunów o postępach i udzielać im specjalistycznych porad i konsultacji.

     Część 9 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej. Zadaniem działania jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji, wyrównywanie braków, eliminowanie niepowodzeń, praca nad poczuciem własnej wartości

     W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO,) 2 grupy x 3 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

     Część 10 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć logopedii. Prowadzący zajęcia  będzie prowadził  profilaktyczne ćwiczenia ,diagnozę oraz terapię wad i zaburzeń mowy. Zadaniem prowadzącego będzie stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnienie techniki czytania i pisania i wdrażanie do twórczej aktywności słownej.

      W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

     Liczba  godz. zajęć-675,  Iiczba  dzieci-24.

     Część 11 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez pedagoga. . Pedagog będzie miał za zadanie rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, określać formy i sposoby udzielania pomocy, podejmować działania profilaktyczno-wychowawcze z udziałem rodziców i nauczycieli szkół, planować i koordynować zadania wspólnie z rodzicami i szkołami. Pedagog będzie współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Proszowicach w sprawach związanych z podopiecznymi i ich rodzinami.

     W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 6 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

     Część 12 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez dietetyka. Jego zadaniem jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

      W każdym z oddziałów (PWD-P, PWD-KL, PWD-KO) 2grupy x 4 os.  x 1 godz./tydz. + 1 godz. na konsultacje z rodziną.

     Dodatkowo w każdym z 4 oddziałów PWD raz w miesiącu odbywać się będą grupowe zajęcia profilaktyczne z możliwością indywidualnych konsultacji:

     Część 13 – oferta dotycząca prowadzenia zajęć przez profilaktyka uzależnień, Cel: ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania 2 godz, x 20 miesięcy x3 PWD. tych substancji. L. godz. zajęć - 120

     Efekt: korekta deficytów rozwojowych, wyrównanie braków i wyeliminowanie niepowodzeń zdiagnozowanych u 45 podopiecznych a także wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i poprawa świadomości prozdrowotnej.

      Pomiar: ewaluacja indywidualnych planów wsparcia.

     Kod CPV

     85000000-9

     Nazwa kodu CPV

     Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

     Cz 3 termin realizacji  zamówienia

     15 01 2018 r. – 30,06,2018

     1,09,2018 – 30,06,2019

     1,09,2019 do 31 12 2019

     Termin realizacji zadania zawarty w umowie z wykonawcą.

     Pytania i wyjaśnienia

     Brak pytań i wyjaśnień

     Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

     1. Minimalne wymagania stawiane poszczególnym nauczycielom:

     1.  Opieka świetlicowa - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
     2. Język angielski - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - filologia angielska lub nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej językowi angielskiemu.
     3. Zajęcia muzyczne - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - muzyka lub sztuka.
     4. Zajęcia ekspresji twórczej - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, sztuka, filologia polska
     5.  Zajęcia matematyczne - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - matematyka.
     6. Samorządność - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - historia, WOS.
     7. Zajęcia komputerowe - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - technologia informatyczna, informatyka.
     8. Zajęcia sportowe - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - wychowanie fizyczne.
     9. Pomoc specjalistyczno-pedagogiczna - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
     10. Terapia pedagogiczna - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna
     11. Logopedia - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - logopedia
     12. Pedagog - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
     13. Dietetyk - studia wyższe magisterskie lub licencjackie - dietetyka.
     14. Profilaktyka uzależnień - studia wyższe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym - terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

     Wiedza i doświadczenie

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że:
     - Wykonawca  obejmujące prowadzenie poszczególnych zajęć dla grup oraz posiada  zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.

     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

     Wymagania wobec Wykonawców:
     1. Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
     2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
     3. Wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

     Warunki zmiany umowy

     1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
     2. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, maksymalnie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku/faktury VAT nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia lub po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego wykonanie poszczególnych części/etapów zamówienia.
     3. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
      

     Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

     1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza ofertowego.
     2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
      

     Ocena oferty

     Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, której cena będzie najniższa. oraz zapewnione zostaną kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Weźmie pod uwagę doświadczenie oferenta oraz aspekty środowiskowe i  społeczne.

     Cena 100%

     W przypadku ofert zawierających jednakowe ceny o wyborze oferty decyduje zamawiający po rozmowie z oferentem

     Zamawiający - Beneficjent

     Nazwa

     Placówka Wsparcia Dziennego w Proszowicach

     Adres

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

     Numer telefonu

     (12) 386-22-12 

     Fax

     (12) 386-22-12 

     NIP

     682-15-48-920 

     Tytuł projektu

     "Aktywna świetlica - Proszowice"

     Numer projektu

     RPMP.09.02.01-12-0370/17

      

      

     ....................................................

               (data, podpis i pieczątka)

                    

                                                                                             Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

      

     ..............................................................................

                                                                   (data i podpis)

     ZAŁACZNIKI:

     1)     FORMULARZ OFERTY

     zal_1_wzor.pdf

     2)    WZÓR UMOWY

     zal_1_wzor(1).pdf

      

      
      

     Kontakt

     • Szkoła Podstawowa w Klimontowie
      Klimontów 180
      32-112 Klimontów
     • (0-12)386-60-08
      (0-12)386-89-10
      

     Galeria zdjęć

      
      
      

      

     Zapytania ofertowe na prowadzenie zajęć:

      

     1. OPIEKA ŚWIETLICOWA

     Ogłoszenie    ogloszenie_opieka_swietlicy.pdf

     Zawiadomienie  opieka_swietlicowa_ZAWIADOMIENIE.pdf

      

      

     2. Język angielski

     Ogłoszenie ogloszenie_angielski.pdf

     Zawiadomienie   jezyk_angielski_zawiadomienie.pdf

      

      

     3. Zajęcia matematyczne

     Ogłoszenie ogloszenie_matematyka.pdf

     Zawiadomienie   zajecia_matematyczne_zawiadomienie.pdf

      

      

     4. Zajęcia muzyczne

     Ogłoszenie  ogloszenie_muzyczne.pdf

     Zawiadomienie  zajecia_muzyczne_zawiadomienie.pdf

      

      

     5. Ekspresja twórcza

     Ogłoszenie    ogloszenie_ekspresja_tworcza.pdf

     Zawiadomienie  zajecia_ekspresji_tworczej_zawiadomienie.pdf

      

      

     6. Samorządność

     Ogłoszenie  ogloszenie_samorzadnosc.pdf

     Zawiadomienie   samorzadnosc_zawiadomienie.pdf

      

      

     7. Zajęcia komputerowe

     Ogłoszenie   ogloszenie_komputerowe.pdf

     Zawiadomienie   zajecia_komputerowe_zawiadomienie.pdf

      

      

     8. Zajęcia sportowe

     Ogłoszenie  ogloszenie_sportowe.pdf

     Zawiadomienie  zajecia_sportowe_zawiadomienie.pdf

      

      

     9. Terapia pedagogiczna

     Ogłoszenie  ogloszenie_terapia_pedagogiczna.pdf

     Zawiadomienie  terapia_pedagogiczna_zawiadomienie.pdf

      

      

     10. Pegagog

     Ogłoszenie   ogloszenie_pedagog.pdf

     Zawiadomienie  pedagog_zawiadomienie.pdf

      

      

     11. Logopedia

     Ogłoszenie   ogloszenie_logopedia.pdf

     Zawiadomienie   logopedia_zawiadomienie.pdf

      

      

     12. Dietetyka

     Ogłoszenie    ogloszenie_dietetyk.pdf

     Zawiadomienie   dietetyk_zawiadomienie.pdf

      

      

     13. Profilaktyka uzależnień

     Ogłoszenie  ogloszenie_terapeuta_u.pdf

     Zawiadomienie  profilaktyka_uzaleznien_zawiadomienie.pdf

      

      

     14. Sprzątanie

     Ogłoszenie  ogloszenie_sprzataczka.pdf

     Zawiadomienie  sprzatanie_zawiadomienie.pdf

      

      

     15. Organizacja podczas wycieczek

     KINO 2018

     Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_wycieczka_kino_2018.pdf

     Zawiadomienie wycieczka_kino_2018_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     KINO 2019

     Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_kino_2019.pdf

     Zawiadomienie wycieczka_kino_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     KOLONIA 2018

     Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_kolonia_1.pdf

     Zawiadomienie kolonia_1_letnia_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     KOLONIA 2019

     Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_kolonia_S(1).pdf

     Zawiadomienie kolonia_letnia2_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     KRASIEJÓW

     Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_Krasiejow.pdf

     Zawiadomienie  wycieczka_Krasiejow_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     OPERA

     Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_opera1_2019.pdf

     Zawiadomienie  wycieczka_opera1_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     OPERA 2

     Ogłoszenie    zapytanie_ofertowe_wycieczka_opera2_2019.pdf

     Zawiadomienie  wycieczka_opera2_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     TEATR 2018

     Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_wycieczka_teatr_2018.pdf

     Zawiadomienie  wycieczka_teatr_2018_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     TEATR 2019

     Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_wycieczka_teatr_2019.pdf

     Zawiadomienie  wycieczka_teatr_2019_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     ZIMOWISKO 1

     Ogłoszenie  zapytanie_ofertowe_zimowisko_1docx.pdf

     Zawiadomienie  koloniazimowisko1_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

     ZIMOWISKO 2

     Ogłoszenie zapytanie_ofertowe_zimowisko_2_ocx.pdf

     Zawiadomienie  koloniazimowisko2_najkorzystniejsza_oferta.pdf

      

      

     Zapytanie ofertowe - podjazd

     Proszowice, 03.09.2018

     Gmina Proszowice/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

     NIP: 682-160-44-69

     ZAPYTANIE OFERTOWE


      Przygotowanie podłoża – skuwanie płytek i obrzeży, schodów, wyrównanie powierzchni, wstawienie cokołów i krawężników na podsypce betonowo piaskowej- Pochylnia wykonana z profili stalowych malowanych,  podest z krat pomostowych ocynkowanych oraz kostki brukowej. Przy wejściu do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wykonanie pochylni, likwidacja stopni schodowych na rzecz pochylni oraz niwelacja krawężnika przy podjeździe. Wykonanie z kostki brukowej najazdów oraz obrzeży,niwelacyjnego najazdu na krawężnik. Izolacja bitumiczna ściany budynku przy podjeździe. Wykonanie i niwelacja wskazanych w umowie stopni schodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. Demontaż części podłóg i wykonanie fragmentów nowych posadzek i GRES wraz z warstwami podkładowymi. Termin realizacji upływa 31-12-2018roku.W  związku z przystąpieniem do realizacji projektu Aktywna Świetlica proszę o ofertę cenową na wykonanie: robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, montażu  podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych od podwórka  do budynku PWD w  Proszowicach oraz dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się do budynku PWD w Klimontowie, dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się w PWD w Kościelcu.

     Załączniki

     1. Oferta cenowa

     2. kosztorys ofertowy.

     zapytanie_ofertowe_PWD_podjazd_.pdf

     na_strone_www_Proszowice_03_podjazd_(1).pdf

      

     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Proszowice, 12.09.2018

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Zamawiający Gmina Proszowice/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3-go Maja 72, 32-100 Proszowice uprzejmie informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie: robót ogólnobudowlanych polegających na dostosowaniu wejść dla osób z trudnościami w poruszaniu się, montażu  podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych w ramach projektu Aktywna Świetlica została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert CENA -60 %, Ocena właściwości techniczno-użytkowych oraz jakości wykonywanych usług -40%:

     Na podstawie ofert komisja w w/w  składzie:

     1. Małgorzata Gołębiowska

     2. Agata Miśkiewicz

     3. Zbigniew  Rybiński

     wybrała najkorzystniejszego oferenta, którym jest: Firma Usługowa Kutela Jadwiga Kutela 32-109 Pałecznica Ibramowice 9 NIP 6821676799 o wartości BRUTTO:22500PLN (słownie brutto: dwadzieścia dwa tysiące pięćset  zł

     Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu, oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium Ocena właściwości techniczno-użytkowych oraz jakości  usług.

     Numer oferty

     Nazwa i adres Wykonawcy

     Liczba pkt w kryterium CENA

     Liczba pkt w kryterium WŁAŚCIWOŚCI

      

     Razem

     1

     Firma Usługowa Kutela

     Jadwiga Kutela

     32-109 Pałecznica

     Ibramowice 9

      NIP 6821676799

     60

     40

     100

     W postępowaniu ofertowym  złożono 1 ofertę.

     Umowa zostanie zawarta do dnia 20.12.2018 r.  w siedzibie zamawiającego. Na tym protokół zakończono.