• Deklaracja zgłoszeniowa

    • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

      

      

     Załączniki nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

      

      

     Deklaracja zgłoszRniowa *

     do projektu pn. Aktywna świetlica  nr RPMP.09.02.01-12-0370/17
     realizowanego przez Gminę Proszowice

     1. Imię  …………………

     2. Nazwisko …………………………..

     3. PESEL ……………………………………..

     4. Adres zamieszkania (miejscowość, numer domu, numer mieszkania)

     …………………………………………………………………………………………………

     6. Województwo małopolskie.    7. Powiat: Proszowice

     8. Nr telefonu …………………………………………

     9. e-mail rodzica/opiekuna: …………………………………………………

     10. Nazwa szkoły do której uczęszcza zgłaszana osoba Szkoła Podstawowa …………………..

     11. Klasa……………

     12. Nazwa działania:  Aktywna świetlica- Proszowice

      

     Chcę wziąć udział w zajęciach: (zaznacz X w odpowiednim polu)

      Dziecko musi wziąć udział w co najmniej 2 zadaniach

      

     L.P.

     Nazwa zadania/ zajęć

     grupa wiekowa

     Wybór

     1.

     Opieka świetlicowa

     6-18 lat

      

     2.

     Zajęcia rozwijające:

      

     a)

      

     Język angielski

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     b)

      

     Zajęcia muzyczne

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     c)

      

     Zajęcia ekspresji twórczej

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     d)

      

     Zajęcia matematyczne

      

      

      

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     e)

      

     Samorządność

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     f)

      

     Zajęcia komputerowe

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     g)

      

     Zajęcia sportowe

     dzieci młodsze

      

     dzieci starsze

      

     3.

     Pomoc specjalistyczno- profilaktyczna

      

     a)

     Terapia pedagogiczna

      

      

     b)

     Logopedia

      

      

     c)

     Pedagog

      

      

     d)

     Dietetyk

      

      

     e)

     Profilaktyka uzależnień

      

      

      

      

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów rekrutacji do projektu
     Aktywna świetlica - Proszowice” na podstawie art.23 ust 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych

      

     Proszowice  02.01.2018     

                                                                                                                                                 ………………………………….

     miejscowość i data                                                                                      czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

      

      

      

      

      

     *) wypełnić dane dziecka zgłaszanego do udziału w projekcie