• Ogłoszenie

    • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach: Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach

     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

     Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

     Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

     Tak

      

     Nazwa projektu lub programu

     finansowanego z realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer projektu: Nr RPMP.09.02.01-12-0370/17.

     O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

     Nie

      

     Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

     SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

     Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

     Nie

     Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

     Tak

     Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Kancelaria Zamówień Publicznych Justyna Starek

     Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

     Nie

      

     Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

      

     Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

     Nie

     W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

     Informacje dodatkowe:

     I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, krajowy numer identyfikacyjny 35715270400000, ul. ul. 3 Maja  72 , 32-100  Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 386 22 12, e-mail mgops@proszowice.pl, faks 12 386 22 12.

     Adres strony internetowej (URL): www.proszowice.pl

     Adres profilu nabywcy:

     Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

     I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

     I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

     Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

     I.4) KOMUNIKACJA:

     Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

     Nie

      

     Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Tak

     www.proszowice.pl

      

     Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

     Nie

      

     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

     Elektronicznie

     Nie

     adres

      

     Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

     Nie

     Inny sposób:

      

     Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

     Tak

     Inny sposób:

     poczta polska

     Adres:

     MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

      

     Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

     Nie

     Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

     SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      

     II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci PWD w Proszowicach

     Numer referencyjny: MGOPS.4.2020/AŚ

     Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

     Nie

      

     II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

     II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

     Zamówienie podzielone jest na części:

     Nie

     Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

     wszystkich części

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

      

     Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

      

      

      

     II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis i zakres robót oraz warunki ich wykonania określają: SIWZ wraz z załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego. Zamówienie nie będzie realizowane w częściach. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczek, która będzie w stałym kontakcie z kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji wycieczki, a w czasie trwania zapewni sprawny, zgodny z programem przebieg wycieczek; 2) przedstawienia szczegółowego harmonogramu wycieczek, uzgodnionego z Zamawiającym: a) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy dla wycieczek organizowanych do czerwca 2020, b) w terminie 14 dni do dla wycieczek organizowanych do sierpnia 2020; W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wycieczek, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są przewidziane), organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczki. Wycieczki będą organizowane w dwóch turach– pierwszej: od lutego 2020 do czerwca 2020 , drugiej do sierpnia 2020 3) ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych,kosztówpostoju na parkingach płatnych, 4) zapewnienia wyżywienia dla uczestników wycieczki; w przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jako posiłek wskazana jest kanapka +sok, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowanew dniu ich dostarczenia. 5) zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki przy użyciu komfortowych, klimatyzowanych autokarów klasy LUX , spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW, klimatyzacją, ogrzewaniem postojowym, lodówkę, siedzeniami do spania, WC, Barem Café,apteczką pierwszej pomocy i zestawem TV, DVD. 6) zapewnić do transportu dzieci autokary przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczone na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej, 7) zapewnienia do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U. 2016, poz. 1907,z późn. zm.), 8) transportu uczestników wycieczki ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 9) w przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego środka transportu, spełniającego wymagania określone powyzej oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 10) ubezpieczenia uczestników wycieczek na cały okres trwania wycieczki 11) zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wycieczki (dzieci i opiekunów) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ lub proponowanych przez wykonawcę jeśli zamawiający pozostawił wybór takiego miejsca Wykonawcy, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych z realizacją programu wycieczek 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wycieczki. Zamawiający zapewni uczestnictwo w wycieczce kierownika oraz nauczyciela (opiekuna) z każdej placówek PWD. Ilość opiekunów dla poszczególnych grup została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.Wynagrodzenie kierownika wycieczki i opiekuna pokrywa Zamawiający. Kierownik wycieczki wyznaczony przez Zamawiającego będzie pełnił jednocześnie funkcję pilota wycieczki. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

      

     II.5) Główny kod CPV: 63511000-4

     Dodatkowe kody CPV:

     Kod CPV

     63500000-4

      

      

     II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

     Wartość bez VAT:

     Waluta:

      

     (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

      

     II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

     Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

     II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

     miesiącach:    lub dniach:

     lub

     data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

     Okres w miesiącach

     Okres w dniach

     Data rozpoczęcia

     Data zakończenia

      

      

      

     2020-09-30

      

     II.9) Informacje dodatkowe:

     SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

     III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

     III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

     Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 187,zm. Dz.U. z 2016r., poz.1334).

     Informacje dodatkowe

     III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

     Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

     Informacje dodatkowe

     III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

     Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi przedmiotu zamówienia dla dzieci minimum 45 dzieci.

     Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

     Informacje dodatkowe:

     III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

     III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

     III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

     Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

      

      

      

      

      

      

     III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

     Tak

     Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

     Nie

     III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

     1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

     III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

     III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

     1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi przedmiotu zamówienia do szkół dla minimum 25 dzieci ; wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min.2 dowody). 2. Dowodami, (powyżej) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

     III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

     W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334).

     III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

     5. OŚWIADCZENIE DOSTARCZONE W DNIU PODPISANIA UMOWY Oświadczenie, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie, zgodnie z zapisem SIWZ.

     SEKCJA IV: PROCEDURA

     IV.1) OPIS

     IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

     IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

     Nie

     Informacja na temat wadium

      

     IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

     Nie

     Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

      

     IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

     Nie

     Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

     Nie

     Informacje dodatkowe:

      

     IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

     Nie

     Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

     Nie

     Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

     Nie

      

     IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

     (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

     Liczba wykonawców  

     Przewidywana minimalna liczba wykonawców

     Maksymalna liczba wykonawców  

     Kryteria selekcji wykonawców:

      

     IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

     Umowa ramowa będzie zawarta:

      

     Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

      

     Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

      

     Informacje dodatkowe:

      

     Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

      

     Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

      

     Informacje dodatkowe:

      

     W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

      

     Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

      

     IV.1.8) Aukcja elektroniczna

     Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

     Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

      

     Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

     Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

      

     Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

     Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

     Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

     Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

     Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

     Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

      

     Czas trwania:

      

     Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

     Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

      

     IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

     IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

     IV.2.2) Kryteria

     Kryteria

     Znaczenie

     cena

     60,00

     doświadczenie

     40,00

      

     IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

     Tak

     IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

     IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

     Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

      

     Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

     Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

     Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

      

     Informacje dodatkowe

      

      

     IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

     Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

      

     Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

      

     Wstępny harmonogram postępowania:

      

     Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

     Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

      

      

     Informacje dodatkowe:

      

     IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

     Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

      

     Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      

     Informacje dodatkowe:

      

     IV.4) Licytacja elektroniczna

     Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

      

     Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

      

     Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

      

     Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

      

     Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

     Czas trwania:

      

     Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

     Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

     Data: godzina:

     Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

      

     Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

      

      

     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

      

      

     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

      

      

     Informacje dodatkowe:

      

     IV.5) ZMIANA UMOWY

     Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

     Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

     Zgodnie z projektem umowy

     IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

      

     IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

      

     Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

      

     IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

     Data: 2020-02-25, godzina: 08:15,

     Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

     Nie

     Wskazać powody:

      

     Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

     > poslki

     IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

     IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

     IV.6.5) Informacje dodatkowe:

     ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

     A_projekt_umowy_sp_wycieczki_(1)_(2).pdf

     B__zalaczniki_do_siwz_sp_wycieczki_(1)_(2).pdf

     SIWZ_wycieczki_(1).pdf

      

     _____________________________________________________________________

     WYNIKI

      

     WYNIK_MGOPS_dowoz_2020.docx

     WYNIK_MGOPS_NAUCZYCIELE_2020.docx

     WYNIK_MGOPS_wycieczki_2020.docx

     WYNIK_MGOPS_zywienie_2020.docx