• Opis projektu

    •  

     Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

     Wsparcie dzienne dla dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie opieki i organizację czasu wolnego oraz zajęć specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, w nowo utworzonej Placówce Wsparcia Dziennego w 3 oddziałach na obszarze gminy Proszowice w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019 r.

     Projekt skierowany jest do 105 uczniów, dziewcząt i chłopców w wieku 6-18 lat 3 szkół podstawowych - Placówka Wsparcia Dziennego - Proszowice, Klimontów i Kościelec, prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice.

     Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r., które obejmuje uczestnictwo w następujących rodzajach zajęć: 

     1)      Opieka świetlicowa

     2)      Zajęcia rozwijające

     • Język angielski
     • Matematyka
     • Zajęcia muzyczne
     • Zajęcia ekspresji twórczej
     • Samorządność
     • Zajęcia komputerowe
     • Zajęcia sportowo-ruchowe

     3)      Pomoc specjalistyczno-profilaktyczna

     • Terapia pedagogiczna
     • Logopedia
     • Pedagog
     • Dietetyk
     • Profilaktyka uzależnień

     Udział w zajęciach wymienionych jest bezpłatny. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

     Uczestnik rekrutowany jest do udziału w jednym z 3 oddziałów Placówki Wsparcia Dziennego. Może wziąć udział w dowolnych zajęciach w ramach każdego z zadań jednak pod warunkiem zadeklarowania udziału w co najmniej dwóch rodzajów zajęć z zadania 2.